Oznámení

Ředitelka Internátní mateřské školy, Praha 4, Stachova 518 oznamuje, po dohodě se zřizovatelem na základě § 3, odst. 1, 2, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

přerušení provozu MŠ
---------------------------------
Budova IMŠ Stachova

V době od 1. července 2024 do 19. července 2024
je mateřská škola Stachova otevřena – prázdninový provoz

Budova Schulhoffova

V době od 1. července 2024 do 30. srpna 2024
je mateřská škola Schulhoffova uzavřena

Děti z MŠ Schulhoffova budou ve dnech 1. července 2024 do 19. července 2024 umístěny do MŠ Stachova.
Provoz v novém školním roce 2024/2025 začíná 2. 9. 2024.

V Praze dne 25. 4. 2024

Školné v mateřských školách od 1.9.2024

 

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.

Stanovení výše úplaty

Měsíční výše úplaty je stanovena usnesením rady obce/kraje.

U mateřských škol může být výše úplaty stanovena maximálně ve výši 8% základní sazby minimální měsíční mzdy.

Maximální měsíční výše úplaty se odvíjí od výše minimální měsíční mzdy stanovené nařízením vlády č.567/2006 Sb., upravujícím  minimální mzdu, která je platná v době stanovení měsíční výše úplaty.

Maximální výše úplaty je stanovena tak, aby zřizovatel mohl rozhodnout o měsíční výši úplaty v konkrétní škole, nebo školském zařízení s ohledem na všechny okolnosti, tzn. zejména provozní náklady konkrétního subjektu, počet osob osvobozených od úplaty, možnosti rozpočtu zřizovatele.

Měsíční výše úplaty je kompromisem mezi ekonomickým a sociálním hlediskem.

Měsíční výše úplaty může být v jednotlivých subjektech rozdílná, nebo se zřizovatel může rozhodnout, že např. ve všech mateřských školách, které zřizuje, bude měsíční výše úplaty stejná. Pro všechny děti v tomtéž druhu provozu je stanovena úplata ve stejné měsíční výši.

Pokud jsou mateřské školy v dané obci sloučeny pod jedním ředitelstvím, musí být měsíční výše úplaty na všech pracovištích ve stejné výši.

Pro dítě, které se v souladu s § 34 odst.10 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení činí měsíční výše úplaty 2/3 z měsíční výše úplaty stanovené zřizovatelem v příslušném provozu. Ředitel mateřské školy může tuto úplatu snížit.

Úplata bude zasílána na účet školy.

Termín stanovení úplaty

Zřizovatel stanoví měsíční výši úplaty v předškolním vzdělávání  nejpozději do 30.6. předcházejícího školního roku.

Ředitel školy nebo školského zařízení následně vhodným způsobem informuje zákonné zástupce.

(webové stránky školy, informační panel v budově školy, Lyfle )

Pokud zřizovatel nestanoví v daném termínu měsíční výši úplaty, zůstává její výše stejná jako v předcházejícím školním roce.

Přerušení nebo omezení provozu

Pokud dojde v kalendářním  měsíci k omezení nebo přerušení provozu na dobu kratší  nebo rovnu

5 ti vyučovacím dnům, úplata se nesnižuje. Jestliže je však omezení nebo přerušení provozu po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, sníží se měsíční výše úplaty poměrně k omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

Úplata se vypočte následovně:

(Měsíční výše úplaty / počet pracovních dnů v kalendářním měsíci) x počet dnů provozu v konkrétním měsíci celkem

O snížené měsíční výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen vhodným způsobem informovat zákonné zástupce, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy nebo neprodleně poté, co rozhodne nebo se dozví o délce přerušení nebo omezení provozu mateřské školy.

O snížené měsíční výši úplaty nerozhoduje zřizovatel, neboť snížení nastane automaticky (podle rozsahu) a ředitel pouze o takto snížené měsíční výši úplaty informuje zákonné zástupce.

Osvobození od úplaty, nebo snížení úplaty

S účinností od 1. 9. 2024 dochází k rozšíření možného osvobození o rodiny pobírající přídavek na dítě.

O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/2025, tzn. od 1. 9. 2024, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že pobírá přídavky na dítě.

Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce " Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory - přídavek na dítě ".

Rozhodnutí o odpuštění úplaty se vydává na celý školní rok s upozorněním, že zákonný zástupce je povinen škole bezodkladně oznámit, pokud přestane přídavek pobírat.

Dokládání nároku na osvobození od úplaty - přídavek na dítě

Žadatel obdrží oznámení o přiznání dávky a následně pak každé tři měsíce dokládá úřadu práce výši příjmů. Pokud příjmy odpovídají nároku na dávku, dávka pokračuje, úřad žádné další potvrzení nevydává.

Výše školného pro školní rok 2024/2025 činí 1 500,- Kč

Seznam přijatých dětí 2024.docx

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024-2025

Škola má 2 pracoviště, zápis bude probíhat pro IMŠ Stachova a detašované pracoviště Schulhoffova, do poznámky napište pracoviště, které preferujete.        Dle možností, které nám dává kapacita jednotlivých budov, se budeme snažit Vaše přání respektovat.

Vzhledem k tomu, že přijímací řízení probíhá formou správního řízení, je nezbytné striktně dodržovat termíny.

Výdej žádostí (generování) od 2. 5. 2024 zde: Registrace k zápisu do mateřských škol - Praha 11

Sběr žádostí: 13. 5. – 14. 5. 2024 v budově MŠ Stachova 518

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy

Pokud odesíláte formou datové schránky, musíte být majiteli této datové schránky (schránka musí být na Vaši fyzickou osobu). 

  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

V případě odesílání e-mailem je nezbytný elektronický podpis.

  • poštou

Zasíláte-li poštou, je důležité datum podání.

  • osobním předáním ve škole

Místo osobního odevzdání je v ředitelně IMŠ Stachova 518, Praha 4

Sběr žádostí pro rodiče, kteří zvolí osobní předání v ředitelně školy:  13. 5. – 14. 5. od 9 do 16 hod.

K zápisu vezměte:

  • Rodný list dítěte
  • Průkaz totožnosti rodiče nebo zákonného zástupce dítěte 
  • Doklad o trvalém pobytu dítěte na MČ Praha 11 (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců)     
  • U cizích státních příslušníků doklad o legalizaci pobytu na MČ Praha 11
  • Dokumenty ke speciální péči pokud je již máte

Zákonní zástupci, kteří přihlašují dítě do speciální třídy, dodají doporučení a veškerá vyšetření odborných lékařů, poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum).

Žádosti, které dorazí na školu před termínem sběru žádostí, nebudou do přijímacího řízení zařazeny.

Výsledky přijímacího řízení od 4. 6. 2024.

Případné další informace Bc. Božena Havlíková 602 678 211.

Veškeré informace k přijímacímu řízení a vlastní elektronické vydání (generování) přihlášky naleznete na internetové adrese   

https://zapisdoms-praha11.praha.eu/

Informace budou také zveřejněny na stránkách MČ Praha 11 a v časopise Klíč.

Letní prázdniny 2024

Vážení rodiče, v době letních prázdnin se vracíme k osvědčenému systému, kdy byly mateřské školy otevřeny první tři týdny v červenci.
Znamená to, že naše mateřská škola bude pro prázdninový provoz otevřena od 1.7.2024 do 19.7.2024.


Ředitelka školy Bc. Božena Havlíková

 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Začátek školního roku

pondělí 4. září 2023

Podzimní prázdniny

čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023

 

(prázdninový provoz)

Vánoční prázdniny

sobota 23. prosince 2023 až úterý 2. ledna 2024

 

Provoz začne ve středu 3. ledna 2024

Konec 1. pololetí

středa 3. ledna 2024

Jednodenní pololetní prázdniny

pátek 2. února 2024

 

(prázdninový provoz)

Jarní prázdniny

5. února 2024 až 11. února 2024

 

(prázdninový provoz)

Velikonoční prázdniny

čtvrtek 28. března 2024

 

(prázdninový provoz)

Konec 2. pololetí

pátek 28. června 2024

Hlavní prázdniny

29. června 2024 až 1. září 2024

 

 

Školní rok 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

V době prázdninového provozu budou děti slučovány do MŠ Stachova.

Výjimkou mohou být prázdniny hlavní, kdy mohou být nutné případy umístěny do jiné okolní mateřské školy.

V Praze dne: 24.1.2023

Ředitelka školy: Bc. Božena Havlíková

letk_nov-web-kolstv-jm.jpg

Máte-li dotazy nebo připomínky, můžete nám je napsat vyplněním krátkého formuláře.

MŠ Stachova

Adresa:
Internátní mateřská škola, Praha 4
Stachova 518
149 00   Praha 415  

Zřizovatel:
Městská část Praha 11
právní subjekt od r. 1995
IČO: 63 10 82 32
IZO: 107 500 736
RED_IZO: 600 036 936
ISDS: u7gur4e

Spojení:
Ředitelka školy: 272 91 68 16
mobil: 602 53 13 93
e-mail: info@msstachova.cz

Platby v MŠ Stachova

MŠ Schulhoffova

Adresa:
Mateřská škola
Schulhoffova 844/2
149 00 Praha 11-Háje

Spojení:
Ředitelka školy: 602 678 211
Berušky: 607 088 951
Včeličky: 724 701 497
Broučci:  724 701 496
Třída Mravevečci:  727 849 365

e-mail: info@msstachova.cz

Platby v MŠ Schulhoffova

Mailing rodičům

Přihlašte se k odběru informací a novinek, které Vám budeme automaticky zasílat formou newsletterů do Vašeho e-mailu