O nás

image

O nás
Učitelé chtějí, aby jejich děti byly ve škole šťastné

Vzdělávání a výchovu dítěte předškolního věku uplatňujeme v jednom z nejdůležitějších období života člověka, kdy my učitelé mateřské školy a rodiče máme obrovskou šanci vtisknout trvale do jeho osobnosti základní hodnoty života. Období, které je počátkem celoživotního vzdělávání.

Pedagogové mateřské školy  mají na zřeteli, že dítě musí být připraveno žít ve společnosti vlastním životem a být vychováváno v duchu míru, důstojnosti, snášenlivosti, svobody rovnosti a solidarity. Naše mateřská škola zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a všestranný rozvoj jeho osobnosti. Navazuje na výchovu dítěte v rodině a v součinnosti s ní zajišťuje rozvíjení dětských schopností a dovedností tak, aby byla respektována dětská individualita. Dítě musí být rovnocenným partnerem dospělého se všemi právy a povinnostmi, svobodou a důvěrou.

V naší mateřské škole musí být dítě v plné psychické i fyzické pohodě a domů odcházet spokojené a s novými zážitky.

 

Telefony:

ředitelka školy:             Bc.Božena Havlíková - tel. 602 678 211,
zástupkyně ředitelky:   Bc. Jana Balounová - tel. 732 663 860,
hospodářka školy:        Ivana Burešová - tel. 605 766 702,
vedoocí školní jídelny: Ivana Burešová - tel. 605 766 702.

Filozofie školy

Dítě je smyslem našeho života, naší radostí i starostí, objektem rodičovské lásky, ale my bychom neměli zapomínat, že je také nositelem práv a povinností, subjektem práv a závazků, proto jsem se rozhodla začlenit výchovu k lidským právům a multikulturní výchovu do školního vzdělávacího programu První kroky.

Dítě si od narození v rámci procesu socializace a osvojování určité kultury přejímá kromě pozitivních hodnot, norem, tradic také různé „negativní“ obsahy dané kultury včetně stereotypů a předsudků. Tyto znalosti a postoje se dítě učí ze svého prostředí spontánně tak, jak to slyší od rodičů, kamarádů či vidí v televizi. V naší mateřince vychováváme děti k tomu, aby se zbavovaly postojů, které od sebe lidi oddělují, má za cíl zprostředkovat dítěti pozitivní kontakt s jinakostí a tak ovlivnit jeho etnické vědomí.

Ze své dlouholeté praxe vím, že návyky a žebříček hodnot, které si dítě osvojí v předškolním věku, jsou mnohem trvalejší než ty, které dítě získává až později. Jsem přesvědčena, že se s výchovou k lidským právům nemá začínat až na ZŠ, ale již v předškolním věku.

Prostředí MŠ rovněž dává více prostoru pro skutečnou výchovu k lidským právům, zatímco ZŠ a SŠ se spíše zaměřuje na výuku o lidských právech.

Neméně důležitou roli hraje skutečnost, že citové vazby mezi dětmi MŠ a jejich učitelkami jsou mnohem hlubší v porovnání se vztahy školních dětí a jejich učiteli.

Bc. Božena Havlíková

ředitelka mateřské školy Stachova

image
image

Identifikační údaje

Název samostatného zařízení: Internátní mateřská škola, Praha 4, Stachova 518
Adresa: Stachova 518, 149 00 Praha 415
Internátní mateřská škola Stachova  je dvoutřídní, příspěvková organizace s večerním a nočním provozem.
Telefon: 272916816,  mobil: 602 531 393, mobil ředitelka: 602 678 211
E-mail: info@msstachova.cz , www:msstachova.cz
Statutárním orgánem právního subjektu je ředitelka:  Bc. Božena Havlíková
           zástupkyně ředitelky: Bc. Jana Balounová
IČ: 63108232
MŠ je zařazena do rejstříku škol pod identifikačním číslem: IZO: 107 500 736
Rezortní identifikátor právního subjektu: 600 036 936
Zřizovatel: MČ Praha 11
Adresa zřizovatele: MČ Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415
IČ zřizovatele: 0023 1126
Historie školy: Škola existuje od roku 1979. K 1. lednu 1995 se stává organizace samostatným právním subjektem s názvem Internátní mateřská škola, Praha 4, Stachova 518. Dvoutřídní škola se smíšenou třídou – děti zpravidla od 3 do7 let a druhou speciální logopedickou třídou pro děti s vadami řeči a přidruženými vadami. Škola poskytuje nadstandardní službu - večerní a noční provoz. K 1. 9. 2003 byla do funkce ředitelky školy jmenována Božena Havlíková.
Další místo poskytovaného vzdělávání je od 1.1.2018 v detašoveném pracovišti v MŠ Schulhoffova 844, Praha 4, Jižní město.

Personál

kvalifikovaný  pedagogický sbor se speciálním pedagogem
asistent pedagoga
klinický logoped
logoped
správní zaměstnanci
PERSONÁLNÍ  PODMÍNKY
Všechny pedagogické pracovnice mají odpovídající kvalifikaci. Ve smíšené třídě pracují 2 učitelky s pedagogickým vzděláním, ve speciální logopedické třídě pracuje speciální pedagog, kvalifikovaná učitelka, logoped a klinický logoped, asistentka pedagoga
Spolupracujeme s odbornými lékaři, Pedagogicko – psychologickou poradnou, Speciálně pedagogickým centrem, odbornými lékaři. Pracovníci ve školní jídelně jsou také plně kvalifikováni.
Škola poskytuje nadstandardní služby ve formě večerního a nočního provozu, který je zajišťován kmenovými pracovnicemi naší školy.
Pro zájmové aktivity nabízíme angličtinu s rodilým mluvčím a keramický kroužek – zajišťují externí firmy.
Rodiče se zapojují do činnosti školy podle svých možností, pomáhají při různých akcích, podílí se finančně na akcích pro děti.

image
image

Zvláštnosti školy

Logopedická třída

Intenzivní logopedická péče a speciální logopedické pomůcky. Pracuje zde speciální pedagog, klinický logoped, asistent pedagoga. Do této třídy se zařazují děti na doporučení logopeda, speciálního lékaře a Pedagogicko psychologické poradny. S dětmi se pracuje podle individuálních plánů, které vycházejí z individuálních potřeb dětí ve spolupráci s lékaři, odborníky a rodiči.

Stravování dětí

Životospráva:

Škola má vlastní kuchyni, řídíme se platnými předpisy a vyhláškami pro školní stravování. Přihlížíme k individuálním zvláštnostem dětí, podle přání rodičů zajistíme i denní výjimku.. Řídíme se „Zdravou výživou“, jídelníček sestavujeme na každý týden podle těchto zásad. Dodržování hygienických předpisů kontrolují pravidelně pracovníci Hygienického ústavu dětí a dorostu hl.m.Prahy.

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, zachovávána skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Děti mají dostatek ovoce, zeleniny a tekutin během celého dne – mají nápoje ve třídách stále k dispozici. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly.

Image
Image
Image
Image
Image

Základní údaje

Název samostatného zařízení: Internátní mateřská škola, Praha 4, Stachova 518

Adresa: Stachova 518, 149 00 Praha 415

Telefon: 272916816,  mobil: 602 531 393, mobil ředitelka: 602 678 211

E-mail: info@msstachova.cz , www:msstachova.cz

Statutárním orgánem právního subjektu je ředitelka: Bc. Božena Havlíková, zástupkyně ředitelky: Bc. Jana Balounová

IČ: 63108232

MŠ je zařazena do rejstříku škol pod identifikačním číslem: IZO: 107 500 736

Rezortní identifikátor právního subjektu: 600 036 936

Zřizovatel: MČ Praha 11

Adresa zřizovatele: MČ Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415

IČ zřizovatele: 0023 1126
Historie školy: Škola existuje od roku 1979. K 1. lednu 1995 se stává organizace samostatným právním subjektem s názvem Internátní mateřská škola, Praha 4, Stachova 518. Dvoutřídní škola se smíšenou třídou – děti zpravidla od 3 do7 let a druhou speciální logopedickou třídou pro děti s vadami řeči a přidruženými vadami. Škola poskytuje nadstandardní službu - večerní a noční provoz. K 1. 9. 2003 byla do funkce ředitelky školy jmenována Božena Havlíková.

Class Sessions

Sat - Fri (8 am – 2 pm)
Sun - Mon (8 am – 11 am)

Kidzy Address

123 White Amphitheatre Kinway,
Mountain, CA 12345, USA

Office Hours

Monday – Friday
8.00 am – 5.00 pm

Phone & E-mail

+123 456 78910
enroll@kidzy.com

MŠ Stachova

Adresa:
Internátní mateřská škola, Praha 4
Stachova 518
149 00   Praha 415  

Zřizovatel:
Městská část Praha 11
právní subjekt od r. 1995
IČO: 63 10 82 32
IZO: 107 500 736
RED_IZO: 600 036 936
ISDS: u7gur4e

Spojení:
Ředitelka školy: 272 91 68 16
mobil: 602 53 13 93
e-mail: info@msstachova.cz

Platby v MŠ Stachova

MŠ Schulhoffova

Adresa:
Mateřská škola
Schulhoffova 844/2
149 00 Praha 11-Háje

Spojení:
Ředitelka školy: 602 678 211
Berušky: 607 088 951
Včeličky: 724 701 497
Broučci:  724 701 496
Třída Mravevečci:  727 849 365

e-mail: info@msstachova.cz

Platby v MŠ Schulhoffova

Mailing rodičům

Přihlašte se k odběru informací a novinek, které Vám budeme automaticky zasílat formou newsletterů do Vašeho e-mailu